Zasady współpracy | Certe kancelaria radców prawnych

Kancelaria proponuje klientom systemy wynagradzania dopasowane do ich potrzeb, tak by zoptymalizować ich wydatki ponoszone na pomoc prawną.

Wynagrodzenie w oparciu o stawki godzinowe:

Ten model wynagrodzenia stanowi najwierniejsze odzwierciedlenie świadczonych przez Kancelarię usług. Kancelaria prowadzi bieżące zestawienia wykonanych w ramach świadczonej pomocy prawnej czynności i czasu ich trwania.
Powyższe zestawienia mogą stanowić załącznik do faktury, dzięki czemu Klient ma możliwość kontroli wydatków.

Wynagrodzenie wg stawki stałej:

Ten rodzaj wynagrodzenia może być stosowany przy świadczeniu określonych usług, np. prowadzeniu szkoleń lub zastępstwa procesowego, za które Strony uzgadniają stałą kwotę wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zryczałtowane:

System wynagrodzenia zryczałtowanego pozwala Klientowi na precyzyjne zaplanowanie w całorocznym budżecie wydatków na pomoc prawną. Ustalona w tym modelu kwota miesięcznego wynagrodzenia odpowiada szacunkowemu zapotrzebowaniu Klienta na usługi Kancelarii. Kancelaria nie prowadzi przy tym ewidencji czasu świadczonych usług, bowiem ilość czasu, jaki jest poświęcany by zapewnić Klientowi obsługę prawną, może być różny w każdym miesiącu.

Wynagrodzenie zryczałtowane z limitem godzin:

Jest to system wynagradzania, który łączy w sobie oba zaprezentowane powyżej. W ramach miesięcznego ryczałtu Klient otrzymuje ustalony „pakiet” godzin, po wyczerpaniu którego Kancelaria rozlicza świadczone usługi w oparciu o stawkę godzinową. Model ten jest skierowany w szczególności do Klientów, którzy potrzebują obsługi prawnej na stałym poziomie w ciągu roku, przy czym są w stanie przewidzieć, że w pewnych okresach zapotrzebowanie na usługi Kancelarii może wykroczyć poza założone wcześniej ramy.

Wynagrodzenie zryczałtowane z ograniczeniem do kategorii spraw:

System ten zakłada, iż ustalone wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie świadczenie pomocy prawnej ograniczonej do pewnego zakresu spraw, a pozostałe zagadnienia rozliczane będą według stawki godzinowej.
Przykładowo, wynagrodzenie zryczałtowane może obejmować świadczenie bieżącej pomocy prawnej w zakresie tworzenia i konsultowania umów, sporządzania opinii prawnych, udzielania porad dotyczących bieżącej działalności, wyłączone zostanie zaś zastępstwo procesowe lub szkolenia, które rozliczane będą według stawki godzinowej lub stałej.

 


newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzy-
mywać najświeższe informacje o wydarze-
niach w Certe.