Specjalizacja | Certe kancelaria radców prawnych

Robimy to na czym się znamy. Robimy to dobrze.
Specjalizujemy się w szczególności w sprawach obejmujących problematykę prawa cywilnego i gospodarczego, transportowego, prawa pracy, prawa spółek handlowych oraz prawa autorskiego i własności przemysłowej. Prawnicy Kancelarii prowadzą liczne procesy przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Uczestniczą również czynnie w procesach negocjacji i tworzenia umów prawa cywilnego i handlowego, a także rejestracji spółek. Posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń dla Klientów przede wszystkim w zakresie prawa transportowego, prawa gospodarczego, prawa pracy.

Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i gospodarczym. W tym zakresie Kancelaria proponuje m.in.:

 • doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnych form uregulowania określonych stosunków prawnych,
 • opracowywanie i podejmowanie odpowiednich działań prawnych zmierzających do realizacji lub zabezpieczenia przysługujących Klientom uprawnień,
 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów,
 • sporządzanie informacji, opinii prawnych, ekspertyz,
 • windykacja i zabezpieczanie należności.

Prawo transportowe

Kancelaria zapewnia fachową obsługę podmiotów gospodarczych działających w tym segmencie rynku, oferując m.in.:

 • pomoc prawną przy zawieraniu umów transportowych (przewóz, spedycja) i rozwiązywaniu sporów związanych z wykonywaniem takich kontraktów,
 • doradztwo w postępowaniu reklamacyjnym związanym ze szkodami transportowymi,
 • doradztwo prawne w sprawie odszkodowań z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz cargo,
 • doradztwo w kwestiach związanych z problematyką czasu pracy kierowców,
 • pomoc przy windykacji (frachty krajowe i międzynarodowe, kary umowne, odszkodowania),
 • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego.

Prawo pracy

Prawo pracy jest jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii. W ramach tej dziedziny prawa Kancelaria oferuje w szczególności:

 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, umów dotyczących odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • doradztwo w zakresie problematyki czasu pracy (w tym także czasu pracy kierowców), tworzenie harmonogramów czasu pracy,
 • opracowywanie i opiniowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych: zakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, regulaminów: pracy, wynagradzania (w tym premiowania), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych, w tym również wypowiadania i rozwiązywania umów z pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie,
 • doradztwo w sprawach dotyczących zatrudniania obywateli UE oraz państw niebędących członkami UE,
 • wspieranie i uczestnictwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników.

Prawo spółek

Prawo spółek sanowi jeden z ważniejszych obszarów świadczenia usług przez Kancelarię. Naszym Klientom oferujemy w szczególności:

 • zakładanie spółek handlowych wszystkich typów, a w tym: sporządzanie umów i statutów spółek, sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami,
 • uczestnictwo w postępowaniu rejestrowym w KRS,
 • audyty prawne spółek (due dilligence),
 • doradztwo i prowadzenie sporów w zakresie odpowiedzialności członków zarządu.

Prawo autorskie

Kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie tych zagadnień z zakresu prawa autorskiego, które w praktyce sprawiają najwięcej problemów, w tym m.in.:

 • zabezpieczanie osobistych i majątkowych praw autorskich twórców (w tym także praw pracodawców do utworów pracowników),
 • dokonywanie oceny naruszeń praw w internecie,
 • ochronę wizerunku i dóbr osobistych,
 • obrót prawami autorskimi i pokrewnymi.
 


newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzy-
mywać najświeższe informacje o wydarze-
niach w Certe.