Oferta | Certe kancelaria radców prawnych

Założeniem kancelarii jest zapewnienie klientom maksymalnej ochrony ich interesów i uprawnień.

Obsługa prawna

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie swojej specjalizacji, obejmującej m.in. prawo cywilne i gospodarcze, prawo transportowe, indywidualne i zbiorowe prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo autorskie.
Pomoc prawna świadczona jest w formie porad ustnych udzielanych w czasie bezpośrednich spotkań, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w formie pisemnych informacji lub opinii prawnych sporządzanych w oparciu o dokumenty i stan faktyczny przedstawiany przez Klienta.
W ramach usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Klient może być także wspierany w negocjacjach umów, ugód itp., a także reprezentowany w postępowaniach przed sądami lub organami państwowymi.
Kancelaria oferuje nadto możliwość przeprowadzenia audytu prawnego przedsiębiorstw, zarówno kompleksowego (z wyłączeniem kwestii podatkowych), jak również ograniczonego do określonego przez Klienta obszaru prawa (np. wyłącznie w zakresie prawa pracy).

Szkolenia

Kancelaria oferuje szkolenia dla Klientów i ich pracowników w zakresie:
  • indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, przykładowo w zakresie zagadnień związanych m.in. z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, czasu pracy (w tym czasu pracy kierowców), dyskryminacji i mobbingu, urlopów pracowniczych (w tym urlopów związanych z rodzicielstwem), działalności związków zawodowych i rad pracowników, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • prawa transportowego, np. w zakresie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, procesu reklamacyjnego w przewozach, dochodzenia roszczeń związanych z transportem;
  • prawa gospodarczego, przykładowo w zakresie zabezpieczania należności w transakcjach handlowych.

Zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego na terenie Wielkopolski. Jeżeli prowadzą Państwo kancelarię lub mają siedzibę na drugim końcu Polski i z jakiś powodów przyjazd na rozprawę do Wielkopolski jest dla Państwa niedogodny, służymy pomocą. Nasze wynagrodzenie za taką usługę ustalamy każdorazowo mając na uwadze stopień skomplikowania sprawy, poświęcony przez nas czas na przygotowanie się do rozprawy, jak również czas udziału w czynnościach procesowych.
 


newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzy-
mywać najświeższe informacje o wydarze-
niach w Certe.