W dniu 23 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Ustawa ta wprowadza szereg zmian w zakresie czasu pracy.

W szczególności wydłużeniu ulegnie maksymalna długość okresu rozliczeniowego, jaki może być stosowany przez pracodawcę. Nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek sporządzania rozkładu czasu pracy - w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przewidują możliwość jego ustalania na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca będzie przy tym zobowiązany przekazywać pracownikom rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Ustawa sankcjonuje również rozwiązanie, w praktyce stosowane już u wielu pracodawców, a mianowicie wprowadza do kodeksu pracy możliwość rozpoczynania pracy w określonych przez pracodawcę przedziałach czasu (ruchome godziny rozpoczynania pracy).