W dniu 14 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III PZP 5/11, z której wynika, że oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Uchwała powyższa ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawców. Przede wszystkim bowiem może otwierać pracodawcom drogę do domagania się od pracownika odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.