Od 10 lipca 2014 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków, w tym w szczególności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. Zmiana została uchwalona w wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależniał stosowanie skróconych norm czasu pracy do osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym od uzyskania zaświadczenia lekarza o takiej konieczności.